Kā ziedot DzīvniekuSOS?

Kopš 2007.gada 27.novembra biedrībai "DzīvniekuSOS" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem - fiziskām un juridiskām personām - saņemt nodokļu atlaides. Jūsu ziedojums tiks izlietots vardarbībā vai negadījumos cietušu un patversmēs nonākušu dzīvnieku ārstēšanai, uzturēšanai un izmitināšanai.

Konts ziedojumiem:

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "DzīvniekuSOS"

Juridiskā adrese: Volguntes iela 6/8, Rīga, LV-1046

Reģ.Nr. 40008105469

AS Swedbank

LV77HABA0551014358802

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Privātpersonām saskaņā ar likuma" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taāu šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

  • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID;

  • lai gan normatīvie akti precīzi nenosaka, kādi dokumenti būtu pievienojami gada ienākumu deklarācijai, būtu ieteicams VID iesniegt Finanšu ministrijas lēmuma kopiju, kas izsniegta biedrībai “DzīvniekuSOS" un dokumentus, kas apliecina biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums);

  • dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus.

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma "Par uzņēmēju ienākuma nodokli" 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taāu kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

Juridiskajai personai, lai tā saņemtu šo nodokļa atlaidi ir:

  • jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;

  • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;

  • attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina SO ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus.

Plašāka  informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

 

Ieskaties!

Pilsētas kaķu dzīve

Ziedo projektam 'Pilsētas kaķu dzīve"! Fonds "Ziedot" Reģ. Nr 40008078226 Swedbank, bankas kods: HABA LV 22 konta nr: LV95HABA0551006150241 mērķis: "Pilsētas kaķu dzīve" Vairāk par projektu